Onderwijs

Basisschool An d’r Put streeft ernaar om de leerlingen in acht jaar door het basisonderwijs te begeleiden. Dit doen we door kwalitatief onderwijs aan te bieden, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van ieder kind. Kijk voor meer informatie over onze werkwijze in het ondersteuningsplan.

We werken met groepen die ingedeeld zijn volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat vanaf groep 3 meestal kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Om een eventueel niveauverschil tussen leerlingen op te vangen, maken wij gebruik van moderne lesmethodes. De groepen hebben één, soms twee leerkrachten.

Kleuteronderwijs

Het onderwijs voor kleuters kent een eigen benadering. Het komt voort uit allerlei activiteiten die samen een basis vormen voor het verder leren op An d’r Put. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook spel, beweging en muziek. Door ervoor te zorgen dat er genoeg spelmateriaal aanwezig is over verschillende onderwerpen, leren de kinderen spelenderwijs.
 
Ook vinden er kringactiviteiten plaats. Tijdens deze activiteiten praten we met de leerlingen over allerlei onderwerpen uit de leefwereld van het kind. Zo wordt de woordenschat verrijkt en leren de leerlingen zich goed te uiten.

Lezen

Kinderen leren pas goed lezen, zodra ze daaraan toe zijn. Dit tijdstip verschilt per kind en daarom verwachten we niet van ieder kind hetzelfde. De leerkrachten op An d’r Put houden zoveel mogelijk rekening met deze verschillen, zonder het belang van de hele groep uit het oog te verliezen.
 
In groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen gebruikt. In de groepen 4 tot en met 8 passen we de methode Estafette toe. Vanaf groep 5 gaan de leerlingen aan de slag met begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. In deze methode komen actuele teksten uit het nieuws aan bod.
 
Om kinderen te stimuleren om te lezen, brengen we regelmatig een bezoek aan onze buren, de bibliotheek.

Taal en spelling

Onze taalmethode Taal op maat werkt volgens een doorlopende leerlijn van groep 4 tot en met groep 8. Het is een methode die ook goed in combinatiegroepen gebruikt kan worden. Bovendien sluit deze methode goed aan op het voortgezet onderwijs. Er komen allerlei deelgebieden van taal aan bod: luisteren en spreken, woordenschat, schrijven en taalbeschouwing.
 
Voor spelling hanteren we de methode Spelling op maat, die naadloos aansluit op onze taalmethode. We werken in deze methode door middel van verschillende spellingstrategieën: de luister-, regel-, en weetstrategie. Zo kunnen de kinderen een spellingcategorie op verschillende manieren onthouden.

Rekenen

Onze rekenmethode Wereld in Getallen 5 zet leerlingen aan tot denken zodat ze de rekenproblemen zelfstandig kunnen oplossen. Ze mogen hun eigen oplossingsstrategie toepassen, mits deze juist is en een goede basis vormt voor de volgende stappen in de leerlijn. Kinderen die meer aandacht nodig hebben bij rekenen, krijgen extra uitleg en oefeningen. Leerlingen die weinig hulp van van de leraar nodig hebben, krijgen verdiepingsstof aangeboden.

Wereldoriëntatie

Naast de eerder genoemde vakken krijgen de kinderen les in geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Het is belangrijk dat de leerlingen kennis vergaren over de geschiedenis van ons land. Hoe mensen de wereld om hen heen inrichten en hoe mensen, dieren en planten in de natuur samenleven.
 
In de groepen 1 en 2 zijn deze vakken verweven in de thema’s die behandeld worden tijdens de activiteiten. Zo leren ze onder andere over het circus, de jaargetijden en wonen. De groepen 3 en 4 werken met de methode Naut, Meander, Brandaan. Vanaf groep 5 tot en met groep 8 worden de vakken opgesplitst in drie losse vakken. Hierbij spelen we zoveel mogelijk in op de actualiteit. De gebruikte methodes zijn afkomstig van dezelfde uitgever, waardoor er een duidelijke onderlinge samenhang ontstaat, die de leerlingen ook begrijpen.

Overige vakken

Uiteraard besteden we ook aandacht aan andere vakken, zoals gymnastiek, tekenen, handvaardigheid, muziek, verkeer en Engels. Maar ook godsdienstonderwijs, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en burgerschapsvorming.

Gebruik van computers

Onze leerlingen maken voor diverse vakken gebruik van educatieve software. Bovendien worden tablets ingezet voor het geven van extra hulp aan leerlingen die moeite hebben met rekenen, spellen of lezen. Naast de educatieve software maken de leerlingen ook gebruik van e-mail en het internet.
 
Sinds het schooljaar 2019-2020 maken de bovenbouwgroepen gebruik van Chromebooks. Door middel van het programma Gynzy vindt (een gedeelte van) de verwerking bij taal en rekenen digitaal plaats. Dit biedt voordelen voor de leerkrachten om direct in te kunnen spelen op fouten bij leerlingen. Er wordt verkend welke kansen het gebruik van Gynzy nog meer biedt om beter op verschillen tussen leerlingen te kunnen inspelen en hoe dit past bij onze school.

Rapporten en toetsen

Regelmatig worden de prestaties voor de vakken lezen rekenen en taal getoetst en geëvalueerd. Dit wordt gedaan aan de hand van methodegebonden toetsen in combinatie met CITO-toetsen uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
 
Leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details