Inleiding
Wij zijn van mening dat leerlingen op onze school zich goed kunnen ontwikkelen wanneer zij zich hier veilig en vertrouwd voelen. Het genoemde gevoel van veiligheid en vertrouwen hebben wij herleid tot drie behoeften van kinderen, te weten: Relatie - Competentie en Autonomie.

Relatie: een kind voelt zich een gewaardeerd lid van de schoolgemeenschap en de leerkracht accepteert mij zoals ik ben, met mijn sterke en minder sterke kanten.
Competentie: het kind ervaart dagelijks dat het veel kan en kan ook laten zien dat het veel kan, waardoor het openstaat om veel te leren.
Autonomie: het kind is in staat om zelfstandig vorm te geven aan zijn ontwikkelingsproces. Wanneer wij als team erin slagen een omgeving te creëren waarin tegemoet gekomen wordt aan deze drie basisbehoeften, zullen kinderen met plezier, vol vertrouwen en gemotiveerd naar school komen. Waarden als Samenwerken, Veiligheid, Welbevinden, Verantwoordelijkheid proberen we elke dag om te zetten in concreet gedrag zodat we respectvol met elkaar leren omgaan. De steun van de ouders is hierbij onmisbaar. Een van de bedreigingen waardoor de genoemde basisbehoeften van leerlingen in het geding komen is: pesten op school.

Wat verstaan wij onder pesten op school?
Het langdurig, herhaaldelijk, onheus bejegenen van een kind, dat zichzelf niet kan verdedigen.

Pesten is in onze optiek dus een fenomeen dat een ernstige bedreiging vormt voor het pedagogisch klimaat binnen de groepen c.q. school en de ontwikkelingskansen van kinderen, met name van de pester en het slachtoffer. Ofschoon het voor de hand ligt om bij pesten te denken aan dader - slachtoffer relatie, is de hele groep betrokken bij het verschijnsel. Immers in gevallen waar sprake is van een langdurige en herhaaldelijke negatieve bejegening van de dader naar het slachtoffer kan dit niet zonder medeweten van de groep hebben plaatsgevonden. We onderscheiden binnen de groep leerlingen die actief meelopen met de dader en leerlingen die geen stelling nemen tegenover dit dadergedrag. Binnen de groep actieve meelopers onderscheiden we nog kinderen die uit onzekerheid en/of angst de dader ondersteunen en kinderen die er willens en/of wetens aan gaan meedoen. Onderkennende dat pesten een individueel- en groepsprobleem is, is onze aanpak daarop ook afgestemd. Daar waar pestgedrag zich manifesteert zullen we actie ondernemen naar de dader en het slachtoffer en de groep.

Aanpak:
Protocol aanpak door leerkrachten gesignaleerd pestgedrag en/of door ouders en/of door kind(eren):

 • Iedere melding van ouder en/of kind wordt serieus genomen;
 • Leerkracht voert gesprek met dader;
 • Leerkracht voert gesprek met slachtoffer;
 • Verslaglegging van gesprekken;
 • Leerkracht voert gesprek met ouders van pester;
 • Leerkracht voert gesprek met ouders van gepeste leerling;
 • Collega's worden geïnformeerd en er vinden gerichtere observaties binnen en buiten de groep plaats;
 • Het formuleren van een diagnose: " Waarom is deze leerling dader en die leerling slachtoffer ?"
 • In de groep wordt het gesignaleerde pestprobleem besproken;
 • Concrete afspraken op gedragsgebied worden formeel vastgelegd en door betrokkenen geaccordeerd.
 • Er vinden tussentijdse evaluaties plaats;
 • In incidentele gevallen wordt, via het spreekuur, de schoolpsychologe ingeschakeld. Zij kan verhelderend, ondersteunend en adviserend optreden naar kind(eren), leerkracht(en) en ouder(s);
 • De tussentijdse evaluaties leiden tot bijstelling, dan wel afronding van de casus.
 • Aanhoudend pesten kan leiden tot tijdelijke plaatsing in een andere groep of werken buiten de klas. Uiteindelijk leidt dit tot schorsing en/of verwijdering;
 • De school registreert elke melding van pesten.

Naast bovengenoemde curatieve aanpak besteden wij binnen de groepen/school voornamelijk aandacht aan de preventie van pestgedrag. In alle groepen werken we daarom vanuit de Methode Goed Gedaan om de sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind positief te ondersteunen. Eén facet van deze expliciete aandacht is het opstellen van groepsregels binnen de groepen 5,6,7,8. Hierin geven de leerlingen per groep aan, welke gedragsregels zij onderschrijven. Deze gedragsregels kunnen natuurlijk in de loop van het jaar bijgesteld worden, maar het zijn regels waarop het gedrag van kinderen, binnen het sociale verkeer, wordt beoordeeld en besproken. Deze regels zijn positief geformuleerd. Naast deze expliciete aandacht denken wij tegemoet te komen aan de basisbehoeften van alle leerlingen door adaptief onderwijs te verzorgen (zie ook onze zorgparagraaf) ONDERWIJS WAARIN VERSCHILLEN TUSSEN KINDEREN GEACCEPTEERD WORDEN EN DE LEERKRACHT HIERMEE REKENING HOUDT IN ZIJN HANDELEN OP PEDAGOGISCH EN DIDAKTISCH GEBIED.

U kunt het pestprotocol hier downloaden.

Basisschool An d'r Put
Past. Scheepersstraat 9
6374 HR LANDGRAAF

Telefoon: 045 - 531 58 14

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.